Hong Yaohua (洪耀华)

Hong Yaohua (1939, Wuhan, Hubei Province) graduated from the Guangzhou Art Academy in 1962. He worked in the Guangzhou Xindou Film Academy and taught in the Art Department of the Hubei Art Academy. Hong lives in Hong Kong.

Hong excels in Chinese painting.

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site