Liu Baoquan (刘宝泉)

Liu Baoquan (1940, Baicheng, Jilin Province) graduated from Baicheng Normal College in 1960. In the following years, he produced art in his spare time and worked as art editor.

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site