Pan Xingjian (潘行健)

Pan Xingjian (1940) is from Nanhai, Guangdong Province. He graduated in 1962 from the Block Print Department of the Guangzhou Art Academy and taught elsewhere. Now he is Associate Professor and Head of the Block print Department at his alma mater.

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site