Niu Xiwen (钮希文)

Niu Xiwen (1941), of Mongolian ethnicity, was born in Alashan, Inner Mongolia.

Search this site