Wang Yubing (王玉炳)

Wang Yubing (1939) was born in Zhengzhou, Henan Province. He graduated from the Arts and Crafts Department of Zhongzhou University.

Search this site