Yan Jian (严坚)

Yan Jian (1941) hails from Liaoning. He started his schooling in the Middle School attached to the Lu Xun Art Academy, and graduated in 1965 from the Oil Painting Department of the same Academy.

Yan now teaches in the same department he graduated from.

Wang Mingxian & Yan Shanchun, Xin Zhongguo meishu tushi – 1966-1976 [The Art History of the People's Republic of China – 1966-1976] (Beijing: Zhongguo qingnian chubanshe, 2000) [in Chinese]

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site