Zou Liangcai (邹良材)

zouliangcaiZou Liangcai (1944) hails from Longnan, Jiangxi Province. He graduated from the Art Department of Jiangxi Normal University in 1966, and went to work in the Jinggangshan Museum. He became attached to the Jiangxi Industrial Arts Academy.

Zou is specialized in figurative and landscape paintings.

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site