Jiang Shupu (姜书璞)

jiangshupuJiang Shupu (1942) was from Yantai, Shandong Province. He graduated from the Shandong Art College in 1962.

Search this site