Qi Zhuanyu (齐传玉)

qizhuanyuQi Zhuanyu (1954, Changyi, Shandong Province) works in the Fine Arts Department of the Jinxian Cultural Center (Liaoning Province).

Qi is known for his oil paintings. He cooperated with Yu Zhenli.

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site