Yang Jianming (杨建明)

Yang Jianming (1949, Nantong, Jiangsu Province) is a military artist well-versed in drawing.

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site