Zheng Hongliu (郑洪流)

Zheng Hongliu (1925) hails from Nanchuan, Sichuan Province. He graduated in 1946 from the Chongqing Normal Art Academy. Zheng's speciality is oil painting.

Zheng collaborated with Peng Bin, Xu Baozhong and Cui Yong.

Zhongguo meishuguan (ed.), 中国美术年鉴 1949-1989 (Guilin: Guangxi meishu chubanshe, 1993)

Search this site