Yuan Shikai

Yuan Shikai (袁世凱, 1859-1916)

Pu Yi (1990)
Sun Yat-sen (late 1990s)

Search this site

Share this page