Sun Yat-sen

孙中山
Sun Yat-sen
Sun Yatsen
late 1990s
Publisher unknown
32x45 cm.
BG D25/444

Behind Sun Yat-sen a.o.: Yuan Shikai (袁世凱), Lu Xun, Song Jiaoren (宋敎仁), Zhou Enlai, Mao Zedong, Li Dazhao, Chen Duxiu (陳獨秀), Qu Qiubai (瞿秋白), Feng Yuxiang, Duan Qirui (段祺瑞), Liao Zhongkai (廖仲愷), Li Yuanhong (黎元洪), Cai E (蔡锷), Zhang Zuolin (张作霖), Zhou Fohai (周佛海), Yun Daiying (恽代英), Zhang Xueliang (張學良), Fang Zhimin, Liu Zhidan (刘志丹), Wang Jingwei (汪精衞), Cai Hesen (蔡和森), Deng Zhongxia (邓中夏), Hu Shi (胡適), Cai Yuanpei (蔡元培), Wu Peifu (吴佩孚), Zhang Guotao (张国焘). Background: flag of China during the Republican era.

Search this site

Share this page

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: