Sun Yat-sen

Sun Yat-sen
孙中山
Sun Yatsen
1984
Publisher unknown
32x45 cm.
BG D25/444

Behind Sun Yat-sen a.o.: Yuan Shikai, Lu Xun, Song Jiaoren, Zhou Enlai, Mao Zedong, Li Dazhao, Chen Duxiu, Qu Qiubai, Feng Yuxiang, Duan Qirui, Liao Zhongkai, Li Yuanhong, Cai E, Zhang Zuolin, Zhou Fohai, Yun Daiying, Zhang Xueliang, Fang Zhimin, Liu Zhidan, Wang Jingwei, Cai Hesen, Deng Zhongxia, Hu Shi, Cai Yuanpei, Wu Peifu, Zhang Guotao. Background: flag of China during the Republican era.

Search this site

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: