Fear neither hardship nor death for the revolution -- study Communist Party member comrade Liu Bangxian

Wei geming yi bupa ku er bupa si -- xiang gongchangdang yuan Liu Bangxian tongzhi xuexi
为革命一不怕苦二不怕死 -- 向共产党员刘邦贤同志学习
Fear neither hardship nor death for the revolution -- study Communist Party member comrade Liu Bangxian
early 1970s
Jiangxisheng Xinhua shudian (江西省新华书店)
76x53 cm.
BG E15/878

Search this site

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: