Study comrade Liu Yingjun - propagandize the highest instructions

Xiang Liu Yingjun tongzhi xuexi - xuanchuan zui gao zhishi
向刘英俊同志学习-宣传最高指示
Study comrade Liu Yingjun - propagandize the highest instructions
1966, August
Renmin meishu chubanshe (人民美术出版社)
77x54 cm.
BG E15/385

Search this site

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: