Urgent announcement for the people of the whole nation; Make the "Three Anti" element Zhang Yunjie and the bad leader of the Liaoning University 831 group Zhang Xiangjiu pay their blood debts

急告全国人民书 ; 向三反分子张云杰,辽大八三一坏头头张祥久讨还血债!
Ji gao quanguo renmin shu Xiang sanfanfenzi Zhang Yunjie, Liao Da basanyi huai toutou Zhang Xiangjiu taohuan xuezhai!
Urgent announcement for the people of the whole nation
1967, August
Preparatory Committee of the Yingkou Proletarian Revolution Group Great Union Committee - Yingkou shi wuchanjieji geming pai da lianhe weiyuanhui chouweihui (营口市无产阶级革命派大联合委员会筹委会)
55x79 cm.
BG E17/258

Poster on the violence between rebel groups in Yingkou (营口), Liaoning province.

Search this site

Share this page