A hundred years of China -- Persons of Honor

百年中国风云人物
Bainian Zhongguo Fengyun renwu
A hundred years of China - Persons of Honor
1984
Publisher unknown
76x52 cm.
BG E37/547

A combination of four smaller posters showing "Henry" Pu Yi, Sun Yat-sen, Mao Zedong, and Deng Xiaoping. The four smaller posters are all in the collection.

Panel 1: Pu Yi, Cixi, Yuan Shikai, Liang Qichao, Kang Youwei, Zhang Zhidong, Li Hongzhang, Liu Kunyi, Weng Tonghe, Zhou Rong, Chen Tianhua, Qiu Jin.

Panel 2: Sun Yatsen, Yuan Shikai, Lu Xun, Song Jiaoren, Zhou Enlai, Mao Zedong, Li Dazhao, Chen Duxiu, Qu Qiubai, Feng Yuxiang, Duan Qirui, Liao Zhongkai, Li Yuanhong, Cai E, Zhang Zuoling, Zhou Fohai, Yun Daiying, Zhang Xueliang, Fang Zhimin, Liu Zhidan, Wang Jingwei, Cai Hesen, Deng Zhongxia, Hu Shi, Cai Yuanpei, Wu Peifu, Zhang Guotao.

Panel 3: Mao Zedong, Dalai Lama, Panchen Lama, Song Qingling, Guo Moro, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Chen Yi, Dong Biwu, Wang Hongwen, Deng Xiaoping, Chen Yun, Zhu De, Peng Dehuai, Ye Jianying, He Long, Nie Rongzhen, Luo Ronghuan, Liu Bocheng, Xu Xiangqian.

Panel 4: Deng Xiaoping, Hu Yaobang, Yang Shangkun, Peng Zhen, Wan Li, Bo Yibo, Deng Yingchao, Hua Guofeng, Zhao Ziyang, Yao Yilin, Hu Qiaomu, Hu Qili

Search this site

Share this page

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: