Mao Zedong

毛泽东
Mao Zedong
Mao Zedong
1997
Publisher unknown
32x45 cm.
BG D25/447

Behind Mao Zedong, a.o., Luo Ronghuan, Wang Hongwen, Chen Yi, Ye Jianying, Nie Rongzhen, Liu Bocheng, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Chen Yun, Peng Dehuai, Deng Xiaoping, Dong Biwu, Zhu De, He Long, Guo Moro, Dalai Lama, Panchen Lama, Song Qingling, Xu Xiangqian. In the background: the flag of the PRC.

Search this site

Share this page

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: