The great victory of Chairman Mao's proletarian revolutionary line - The victorious completion of the Nanjing Yangzi Bridge

Mao zhuxi wuchan jieji geming luxiande weida shengli - Nanjing Changjiang Daqiao shengli jiancheng
毛主席无产阶级革命路线的伟大胜利-南京长江大桥胜利建成
The great victory of Chairman Mao's proletarian revolutionary line - The victorious completion of the Nanjing Yangzi Bridge
1970, August
Shanghaishi chuban geming zu (上海市出版革命组)
53.5x77 cm.
PC-1970-002

3.211, 11.874

Search this site

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: