Nine great marshals

九大元帅
Jiu da yuanshuai
Nine great marshals
1992, June
Tianjin Yangliuqing huashe (天津杨柳青画社)
52.5x77 cm.
PC-1992-001

The Nine Marshals of the People's Liberation Army on horseback.
He Long, Luo Ronghuan, Peng Dehuai, Zhu De, Liu Bocheng, Xu Xiangqian, Ye Jianying, Chen Yi, Nie Rongzhen.

Search this site

Share this page

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: