Loving care, tremendous inspiration

Qinqiede guanhuai judade guwu
亲切的关怀巨大的鼓舞
Loving care, tremendous inspiration
ca. 1976
Dizhen chubanshe (地震出版社)
53x77 cm.
BG E12/148

Nr. 1 from the series 'Earthquake relief propaganda posters' (Kangzhen Jiuzai xuanchuan hua - 地震救灾宣传画).

Search this site