Nothing is as good as socialism

Qian hao wan hao buru shehui zhuyi hao
千好万好不如社会主义好
Nothing is as good as socialism
ca. 1976
Dizhen chubanshe (地震出版社)
53x77 cm.
BG E12/149

Nr. 2 from the series 'Earthquake relief propaganda posters' (Kangzhen Jiuzai xuanchuan hua - 地震救灾宣传画).

Search this site