The first female tractor driver Liang Jun

Di yi ge nü tuolajishou Liang Jun
第一个女拖拉机手梁军
The first female tractor driver Liang Jun
1953, November
Shanghai Huamei huapianshe (上海华美画片社)
32.5x19.5 cm.
BG C32/472
Liang Jun (梁军, 1930-2020), one of China's first female tractor drivers.
From the series "Model women of New China" Xin zhongguo de funü mofan(新中國的婦女模範)

Search this site