First rank female combat hero Guo Junqing

Tedeng nü zhandou yingxiong Guo Junqing
特等女战斗英雄郭俊卿
First rank female combat hero Guo Junqing
1953, November
Shanghai Huamei huapianshe (上海华美画片社)
32.5x19.5 cm.
BG C32/474

From the series "Model women of New China" Xin zhongguo de funü mofan(新中國的婦女模範)

Search this site