The party's good girl Zhao Guilan

Dang de hao nü'er Zhao Guilan
党的好女儿赵桂兰
The party's good girl Zhao Guilan
1953, November
Shanghai Huamei huapianshe (上海华美画片社)
32.5x19.5 cm.
BG C32/468

From the series "Model women of New China" Xin zhongguo de funü mofan (新中國的婦女模範)

Search this site