Resolutely overthrow the anti-Party clique of Wang, Zhang, Jiang and Yao!

Jianjue dadao Wang Zhang Jiang Yao fandang jituan!
坚决打倒王, 张, 江, 姚反党集团!
Resolutely overthrow the anti-Party clique of Wang, Zhang, Jiang and Yao!
1976, October
78x55 cm.
BG E16/68

On 6 October 1976, Hua Guofeng has the Gang of Four arrested. Jiang Qing, Mao's widow, is pictured bottom left. Top left is Wang Hongwen, top right Zhang Chunqiao, bottom right Yao Wenyuan.

Search this site