The East is Red - Yangjialing 1945

东方红-杨家岭1945
Dongfanghong - Yangjia Ling 1945
The East is Red - Yangjialing 1945
2009
Shaanxisheng jiaoyu xuehui meishu jiaoyu yanjiuhui (陕西省教育学会美术教育研究会)
53x146 cm.
BG E37/545, BG E37/546

In November 1938, the headquarters of the Communist Party were situated in Yangjialing, Shaanxi Province, near Yan'an. The most significant event in Yangjia Ling's existence was the successful convening of the Seventh National CCP Congress in April 1945. Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Chen Yi, Dong Biwu, Zhu De, Peng Dehuai, Ye Jianying, He Long, Nie Rongzhen, Luo Ronghuan, Liu Bocheng, Xu Xiangqian and others are represented on this two-part poster.

36.619, 109.466

Search this site

Share this page

Order a reprint of this poster at chinesepostershop.com: